Close nav
close

Bireysel Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar


İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “İstanbul / arnavutköy” adresinde mukim Ücretsiz organik ürün satış  platformu (bundan böyle kısaca "Bursa Köpek Dünyası" olarak anılacaktır) ile Bursa Köpek Dünyası Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Bursa Köpek Dünyası  Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.


2. Tanımlar


“Portal”: Bursa Köpek Dünyası isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Bursa Köpek Dünyası”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.


“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.


“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.


“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Bursa Köpek Dünyası” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Bursa Köpek Dünyası” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Bursa Köpek Dünyası” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.


"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.


"Bursa Köpek Dünyası Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "Bursa Köpek Dünyası"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.


“ Bursa Köpek Dünyası Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Bursa Köpek Dünyası” tarafından sunulan uygulamalardır. " Organik vitrin", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.


" Bursa Köpek Dünyası Arayüzü" :  Organik vitrin ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " Organik vitrin Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “ Organik vitrin”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.


Bursa Köpek Dünyası Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ Organik vitrin”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.


“Bana Özel” sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.


3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı


İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin  “Bursa Köpek Dünyası” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin  “Bursa Köpek Dünyası” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


4. Üyelik Şartları


4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve  “Bursa Köpek Dünyası” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.


4.2  “Bursa Köpek Dünyası” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin  “Bursa Köpek Dünyası”  bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.


5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri


5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.


5.1.2 "Üye”,  “Bursa Köpek Dünyası” in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple  “Bursa Köpek Dünyası” den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun